TERMISTOR DAIKIN 301235P
TERMISTOR DAIKIN 11M CODIGO 301235P PARA DEPOSITO EKHWS300B3V3   
75,87 €